www.arbitrium.sk
Stály rozhodcovský súd - Arbitrium iustitia Slovakia z.z.p.o. Stály rozhodcovský súd - Arbitrium iustitia Slovakia z.z.p.o.


ÚvodStály rozhodcovský súd zriadený pri Arbitrium iustitia Slovakia z.z.p.o. je stálou a nezávislou inštitúciou, zriadenou záujmovým združením právnickych osôb Arbitrium iustitia Slovakia, v zmysle § 12 zákona č. 244/2002 Z.z. v znení účinnom od 1. januára 2015. Prvým predsedom Stáleho rozhodcovského súdu a garantom odbornosti sa stal Mgr. Milan Bilka, ktorý vo funkcii predsedu stáleho rozhodcovského súdu pôsobil od roku 2008 a ako ustanovený rozhodca rozhodoval v rozhodcovských konaniach vo vyše 1000 spotrebiteľských a obchodno-právnych sporoch. Stály rozhodcovský súd zriadený pri Arbitrium iustitia Slovakia z.z.p.o. bol kreovaný ako obchodný arbitrážny súd, oprávnený na základe rozhodcovskej zmluvy / doložky / rozhodovať majetkové a nemajetkové spory nespotrebiteľského charakteru, s výnimkou konaní a rozhodovaní o osobnom stave, vzniku, zmene alebo o zániku vlastníckych ako aj iných vecných práv k nehnuteľnostiam, súvisiacich s núteným výkonom rozhodnutí a tých ktoré vzniknú v priebehu konkurzného a reštrukturalizačného konania.

Rozhodcovské konanie alebo inak nazývané aj arbitráž patrí medzi alternatívne riešenie sporov (alternative dispute resolution, skrátene ADR), vzniknutých v obchodno-právnych, ale aj občiansko-právnych vzťahoch. Alternatíva sa prejavuje v zákonom danej možnosti zvolenia si inej formy záväzného vyriešenia sporov, než akú predstavuje konanie pred štátnym súdom v konkrétnej krajine. Arbitráž ako aj ostatné formy ADR vznikli z  potreby zefektívnenia riešenia sporov - zvýšenia flexibility konaní, zníženia nákladov konania, urýchlenia celého procesu rozhodovania a v  neposlednom rade aj z dôvodu odbremenia štátnych súdov. Založiť právomoc arbitrážneho súdu na rozhodnutie sporu možno uzavretím rozhodcovskej zmluvy ako samostatného dokumentu, vyhlásením zmluvných strán o podrobení sa právomoci arbitrážneho súdu pred ustanoveným rozhodcom a napokon najčastejším spôsobom, včlenením tzv. rozhodcovskej doložky do zmlúv.

V západoeurópskych, ako aj v anglo-amerických štátoch slúži arbitrážne konanie už dlhé roky ako zaužívaný a frekventovaný právny inštitút. V obchodno-právnych vzťahoch, ale aj vo veciach civilných, už pri riešení sporov štátne súdnictvo dávno nepredstavuje monopol. Napriek tomu, že prvé zmienky o rozhodcovskom konaní a chronológia postupného uzákonenia inštitútu arbitráže, platného aj na území dnešnej Slovenskej republiky, siaha hlboko do histórie, od roku 1948 bol súkromno-právny charakter arbitráže výrazne potlačený. So vznikom Slovenskej republiky, jej vstupom do európskych štruktúr, implementáciou práva európskych spoločenstiev a postupným uvedomovaním si nesporných výhod riešenia sporov v rozhodcovskom konaní, sa tento spôsob uplatňovania práva čoraz viac dostáva do povedomia, hlavne podnikateľskej verejnosti aj v Slovenskej republike. Arbitrážne konania začínajú pomaly ale iste okrem ekonomicky silných a medzinárodne pôsobiacich spoločností s vlastným právnym oddelením, objavovať a využívať aj čoraz menšie podniky, či jednotlivci. Dynamika a globalizácia súčasných obchodných vzťahov si vyžaduje primerane moderné a progresívne riešenia aj v oblasti ochrany zmluvných nárokov, riešenia sporov a celkovo vymožiteľnosti práva. V tomto smere ponúka arbitráž nesporné výhody oproti skostnatenému konaniu na štátnych súdoch, a to nie len vo vzťahoch s medzinárodným prvkom, ale aj vo vnútroštátnych vzťahoch v rámci právneho systému Slovenskej republiky.

Mgr. Bilka Milan, predseda súduCopyright © 2008 Arbitrium iustitia s.r.o., Webdesign: gART